Lover og vedtekter

Klubbhusfondet

§ 1   Midlene på fondet kan bare benyttes til å skaffe Raumnes & Årnes Idrettslag egnede klubbhuslokaler i tilknytning til stadion-anlegget på Årnes.

§ 2   Grunnkapitalen skaffes til veie ved overføringer fra R&Å Idrettslags øvrige konti og ved gaver. Grunnkapitalen skal ved fondets start utgjøre kr 160.000.Grunnkapitalen skal plasseres på høyrentekonto hos R&Ås ordinære bankforbindelse. Et enstemmig fondsstyre kan plassere deler av fondet i verdipapirer.

§ 3   Klubbhusfondet skal ledes av et styre på 5 medlemmer. To velges av årsmøtet i Raumnes & Årnes idrettslag etter innstilling fra  styret. To av medlemmene velges av Nes Fotballklubb. Leder velges for ett år. De øvrige medlemmene i styret velges for to år. Leder av hovedstyret er automatisk medlem.

§ 4   Klubbhusfondets styre skal påse at fondets midler disponeres i samsvar med vedtektene.
 

§ 5   Det skal føres eget regnskap for klubbhusfondet. Fondets formann og et av de øvrige medlemmene disponerer utviklingsfondets midler i samsvar med fondsstyrets vedtak ved plassering i verdipapirer, jmfr. §2. Klubbhusfondets regnskap skal framlegges på Raumnes & Årnes idrettslags årsmøter, revidert av lagets ordinære revisorer.

§ 6   Klubbhusfondets kapitalinntekter skal, etter at regnskapet er godkjent, tillegges fondets grunnkapital.

§ 7   Klubbhusfondets midler kan kun disponeres etter vedtak av årsmøte i Raumnes & Årnes Idrettslag til det formål som framgår av §1.

§ 8   Vedtektene i klubbhusfondet kan endres etter vedtak av to ordinære årsmøter i Raumnes & Årnes Idrettslag og vedtak krever 2/3 flertall.

Kunstgressfondet

§ 1    Midlene, som er overført fra Nes Fotballklubb, skal kun kunne benyttes til bygging av kunstgrasbane på Årnes.
 

§ 2    Kapitalen skal plasseres på høyrentekonto eller i andre renteprodukter.
 

§ 3    Fondet skal ha egen konto i hovedlagets regnskap.
 

§ 4    Raumnes & Årnes ILs hovedstyre skal påse at fondets midler disponeres i samsvar med vedtektene.
 

§ 5    Idrettslagets leder og to av de øvrige styremedlemmene disponerer fondets midler i samsvar med fondsvedtektene.
 

§ 6    Kunstgrasfondets kapitalinntekter skal tillegges fondets kapital.
 

§ 7    Vedtektene i fondet kan endres etter vedtak av to ordinære årsmøter i Raumnes & Årnes Idrettslag og vedtak krever 2/3 flertall både blant de ordinære  og de livsvarige medlemmene. Midlene kan imidlertid ikke brukes til annet en bygging av fotballanlegg.  Denne paragraf kan ikke endres.